Disable Preloader

שלום רב,

בהמשך לפנייתכם לסיוע בקבלת תרופה, 
ארגון חברים לרפואה מנהל פרויקט סיוע לחולים הזקוקים לתרופה.

אין בשליחת הטפסים התחייבות העמותה לאשר את הבקשה.

קוד אבטחה 

שם התרופה 

פרטי המטופל/ת 

זכר   נקבה  

פורמט התאריך dd-mm-yyyy

דרכי התקשרות עם המטופל/ת 

איש קשר קרוב למטופל/ת 

קופת חולים 

מידע אישי וסוציאלי 

לא   כן  

לא   כן  

נתונים נוספים שיש ברצונך לספר על מצבך הסוציאלי או הרפואי 

מסמכים שיש לצרף לבקשה 

ויתור סודיות רפואית וחתימה 

  ויתור סודיות רפואית

אני מסכימ/ה לכך שמידע מפורט ומלא אודות מצב בריאותי בגינו פניתי לחברים לרפואה, הקיים בקופת החולים ו/או במוסד רפואי אחר יימסר לחברים לרפואה.

הסכמתי זו באה לאפשר לחברים לרפואה ו/או למי מטעמה לסייע לי בהשגת הטיפול הרפואי המבוקש.

  

במילוי שדה זה אני מאשר שמילוי הטופס נעשה בהסכמת המטופל

   
* שדות חובה